Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5634 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษาตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5634
สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นวุฒิทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือเคยทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษ โดยจะต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือประเภท Gas Chromatography, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), Ion Chromatography, Real-time PCR machine และ Nano-drop spectrophotometer
4. เคยมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ระดับ Q1 หรือ Q2
โดยต้องเป็นงานวิจัยทางด้านการบำบัดมลพิษ
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
1.1 ฟิสิกส์ทางสาธารณสุข
1.2 เคมีสิ่งแวดล้อม
1.3 การควบคุมมลพิษอากาศ
1.4 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุขชุมชน
1.6 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานกิจการนิสิต
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
(ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน)
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 กรกฎาคม 2563  ถึง   21 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว