Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทำงานเป็นทีม
4. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิคภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
5. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานแผนกอาคารสถานที่
2. ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีป้องกันยุงตามแผนปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ในพื้นที่นอกเหนือจากการจ้างเหมาบริการตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดสวน การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ
5. ดูแลครุภัณฑ์ รวมถึงการรายงานเพื่อการบำรุงรักษาต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 กรกฎาคม 2563  ถึง   28 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว