Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)


ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในงานไฟฟ้า ก่อสร้าง หรืองานด้านเกษตร
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3. แก้ไขวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ติดตั้งประจำภายในอาคาร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 209 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 055 508 975
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 กรกฎาคม 2563  ถึง   19 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว