Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0868 และตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 1881 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0868
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1881
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0868
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1881
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาการบัญชี
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office, Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละอียดดังเอกสารแนบ***


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 - 649 - 5000 ต่อ 15140
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 สิงหาคม 2563  ถึง   31 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว