Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (2) 7 – 4079 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษาตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4079
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ หรือมีความเข้าใจ ในด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media Website, Social media, interactive media โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อนำมาวางแผนการสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร
3. มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. มีความรู้ความสามารถด้านงานกราฟิก โดยสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe premiere


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. พัฒนาและผลิตสื่อ สำหรับเผยแพร่บนสื่อ Social Media และสื่ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาค้นหาช่องทางการสื่อสารใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
3. สร้าง Content ตามโจทย์และกลยุทธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางสื่อ Social Media และช่องทางอื่นๆ
4. ดูแล ตอบคำถามและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ในสื่อ Social Media และ Website
5. ประสานงานกับทีมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลมาปรับเพื่อสื่อสารต่อในสื่อต่างๆ
6. ติดตามผลวิเคราะห์สถิติ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
7. สนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีมได้
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่
มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่
ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้อง


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กรกฎาคม 2563  ถึง   31 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว