Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษาตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
3. มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักกาลเทศะ
4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอาคารสนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล 2 อาคารสนามซอฟ์ทบอล
1, 2
2. รดน้ำสนามหญ้า สนามฟุตบอลกีฬากลาง สนามฟุตบอล 2 อาคารสนามซอฟ์ทบอล 1, 2
3. ฉีดยากำจัดวัชพืชตามขอบสนาม สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล 2 สนามซอฟ์ทบอล 1, 2
สนามยิงธนู สนามวอลเลย์บอลชายหาด และสนามกีฬากลางแจ้ง
4. ควบคุมดูแลให้บริการและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา
5. ซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ ไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารเมื่อชำรุดเสียหาย
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย เปิด-ปิดอาคาร ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ อาคารกีฬา 1, 2, 3 อาคารสนามกีฬากลาง อาคารซอฟ์ทบอล สนามเทนนิส และสนามกีฬากลางแจ้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสนามกีฬาตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ
9. ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กรกฎาคม 2563  ถึง   31 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว