Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ


สำนักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงการขอรับบริการจากเดิมที่ส่วนงานจะต้องทำหนังสือขอรับบริการมายังสำนักคอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาเป็นการขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานในการขอรับบริการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (https://cc.swu.ac.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และเลือก “แบบฟอร์ม”
เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

1. บริการขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet ID)
2. บริการขอใช้งาน Group mail (g.swu.ac.th)
3. บริการขอไอพี แอดเดรส (IP Address) สำหรับอุปกรณ์ไอที
4. บริการขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับส่วนงาน/โครงการ/ประชุมวิชาการ
5. บริการขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงาน (SWU e-Meeting)

หากมีข้อสงสัยการขอรับบริการ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มขอรับบริการ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว สมบุญ อุดมพรยิ่ง
E-mail ผู้ส่งข่าว sombun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 กรกฎาคม 2563  ถึง   22 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว