Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 – 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 – 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 – 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 – 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 – 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 1 นางสาวศุภาพร ใจสิงห์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1772
ลำดับที่ 2 นายภวศิษฏ์ เมธาธีระนันท์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4838
ลำดับที่ 3 นายประกาศิต วิธานกรกุล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5503


ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5504
ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา


ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

ผู้รายงานตัว
- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย (ชุดสุภาพ) ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ห้ามใช้รูปชุดครุยรับปริญญาบัตร) และ
* ในวันที่มารายงานตัว ให้แต่งกายชุดสุภาพ เพื่อถ่ายรูปทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือ
* ส่ง ไฟล์รูปถ่าย .JPG และมีขนาด 240 x 320 Pixels ขนาดใหญ่ไม่เกิน 60 KB (ระบุ : สังกัด ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล) มายัง
Email : natcha@g.swu.ac.th
- สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2 ฉบับ

บิดา/มารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาถึงแก่กรรม)

คู่สมรส
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

บุตร
- สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของบุตร (กรณีบุตรสมรส)

หมายเหตุ : สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้รายงานตัวรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่นเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กรกฎาคม 2563  ถึง   18 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว