Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ดังนี้
1. นางสาวอังคนา เกาะแก้ว
2. นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้างต้น มาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 19 – 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 หรือ kusumas@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กรกฎาคม 2563  ถึง   7 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว