Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเรื่องต่อในระบบฯ
2. จัดพิมพ์ใบทะเบียนหนังสือรับจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานเซ็นรับเรื่องไปดำเนินการต่อ
3. จัดทำสำเนาและสั่งการของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง
4. ทำหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก และจัดส่ง
5. จัดเก็บหนังสือที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามหมวดหมู่
6. จัดทำใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
7. คัดแยกจดหมายลงทะเบียน/EMS/พัสดุ แล้วบันทึกลงสมุดหรือระบบไปรษณีย์ (Barcode)ให้หน่วยงานเซ็นรับ
8. คัดแยกจดหมายธรรมดาใส่ตู้จดหมายหน่วยงาน
9. รับหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องและคัดแยกหนังสือของหน่วยงานต่างๆ ที่มาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อส่งต่อหรือบันทึกเสนอ
10. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องหนังสือของหน่วยงานต่างๆ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่จะส่งไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แล้วนำบรรจุถุงเมล์
11. รับ – ส่ง หนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. รับ – ส่ง แฟ้มเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อธิการบดี
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่ประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 กรกฎาคม 2563  ถึง   10 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว