Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
http://huris.swu.ac.th/
รองรับ Internet Explorer (เวอร์ชัน 7 - 11)
ติดต่อ ข้อมูลการขอตำแหน่งที่ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร. 15634
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว สมบุญ อุดมพรยิ่ง
E-mail ผู้ส่งข่าว sombun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2563  ถึง   1 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว