Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหารองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับสมัครและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหาฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-343-1500 ต่อ 1005
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มิถุนายน 2563  ถึง   7 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว