Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 และได้ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้
1. นายศุภกิจ จำเริญ
2. นายภาณุพงศ์ ทรัพย์ประเสริฐ
3. นายกรมณัฐ เจริญสุข
4. นายชนะ กิตติกุลพันธ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (10 - 01110) ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 19 - 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 หรือ kusumas@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มิถุนายน 2563  ถึง   9 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว