Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”

ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”
ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการประชุมออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ในการนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคล จึงขอเชิญบุคลากรผู้มีความสนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่าน Microsoft Team และ Facebook Live ที่ Facebook : ส่วนทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้หากประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน Microsoft Team ขอให้ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่ http://shorturl.at/cemGJ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประสานงานมายัง คุณชลธิชา เจติยวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 15345 หรือ E-mail: chonthichaj@g.swu.ac.th

29 มิ.ย. 63

09:00-
12:00

อบรม: ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team และ Facebook Live ที่ Facebook : ส่วนทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ดนัย คงอยู่
E-mail ผู้ส่งข่าว danaik@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 มิถุนายน 2563  ถึง   29 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว