Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
3. มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติงาน
4. ชอบทำงานที่พบปะติดต่อ สื่อสาร
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง เช่น WORD, EXCEL, POWERPOINT
6. หากมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเขียนข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป สำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. ติดต่อประสานงาน/ จัดเตรียมห้องเรียน (เปิด - ปิด)/ จัดหา/ ตรวจสอบห้องว่าง
2. อำนวยความสะดวกด้านการับ - ส่ง เอกสาร
3. ดูแล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต/ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนิสิตยืม - คืน
4. ประสานงานโครงการ/ กิจกรรม ที่นิสิตดำเนินการ
5. ประสานงานข้อมูลนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. ติดต่อประสานงานจัดการฝึกอบรม
2. ติดต่อประสานงานจัดการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โครงการ
3. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ และเขียนโครงการได้
4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
5. ดูแลข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของวิทยาลัยฯ และศูนย์ฯ
6. ประสานงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12891-2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มิถุนายน 2563  ถึง   30 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว