Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0204
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานประชาสัมพันธ์
 งานประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผน ติดตามงาน และสรุปผลการดำเนินงานงานประสัมพันธ์ของส่วนงาน
- เขียนข่าวกิจกรรมและแนะนำบริการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบข่าวและกิจกรรม มศว เสียงตามสาย SWU Weekly และ Social Network เป็นต้น
- รวบรวมและติดตามข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำบริการของส่วนงาน
- ออกแบบและลงข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ ของส่วนงาน ชั้น 11 - 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
- ดำเนินการบันทึก/ถ่ายภาพ และทำสื่ออื่นๆ
- กำกับดูแลการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและประสานงาน
- การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวมถึงการจัดงานพิธีลงนาม MOU
- รับผิดขอบการพิมพ์งาน ข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เว็บไซต์ส่วนงาน
- บริหารจัดการเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง , Facebook
- ประสานงานกับงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บเพจที่รับผิดชอบ
2. งานบริหารธุรการ
 งานเลขานุการผู้อำนวยการ
- ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร
- ดูแลงานประชุมผู้บริหาร
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเรื่องเสนอผู้อำนวยการ ก่อนเสนอเรื่อง
- ตรวจสอบและมอบหมายเรื่องสั่งการจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
- จัดพิมพ์งานและบันทีกข้อมูลตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
- จัดเก็บแฟ้มงานประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานบุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5187
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 พฤษภาคม 2563  ถึง   26 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว