Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6560 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6560
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานจัดหาพัสดุ
- ตรวจสอบงบประมาณและรายการที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนในการจัดซื้อ/จ้าง
- ประสานงาน/ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ
- ปฏิบัติงาน จัดซื้อ/ จ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ
- จัดทำสัญญาซื้อ
- จัดทำสัญญาจ้าง
- เตรียมเอกสารในการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสาร เสนอคณะกรรมการ
- จัดทำเรื่องเบิกจ่าย ยืม คืน เกี่ยวกับค่าพัสดุ ออกจากคลังพัสดุ
- จัดทำการตรวจรับพัสดุ และลงบัญชี จัดทำทะเบียน
- จัดทำเอกสารรายการจัดหาพัสดุ
2. งานเบิกจ่าย ยืม คืน
- ควบคุมและจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุออกจากคลัง
- จัดทำเอกสารใบยืม
- จัดทำเอกสารใบเบิก
- ประสานงานในการยืมคืนพัสดุ
3. งานบำรุงรักษาครุภัณฑ์
- ประสานงานซ่อมกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น
- ประสานงานกับบริษัท หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเรื่องจ้างซ่อม บำรุงรักษา โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ
- ตรวจสอบรายละเอียดในการซ่อม เอกสารต่าง ๆ
- จัดทำประวัติการซ่อมครุภัณฑ์
- จัดทำเอกสารตรวจรับ
- ควบคุมการใช้งานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานการซ่อม
- จัดทำเรื่องเบิกจ่ายในการซ่อม บำรุงรักษา
4. งานทะเบียน
- ลงบัญชีครุภัณฑ์
- พ่นทะเบียน ติดทะเบียนครุภัณฑ์
- จัดทำรายงานพัสดุประจำปี
- จัดทำระบบทะเบียนทรัพย์สินประจำปี
5. งานจำหน่าย
- จัดทำรายการพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้
- จัดทำเรื่องจำหน่ายพัสดุ
- รายงานมหาวิทยาลัย
6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ
- ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
- จัดทำบันทึก ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ และงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานอื่นๆ
- เผยแพร่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5187

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤษภาคม 2563  ถึง   5 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว