Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ขอเลื่อนวัน เวลา ในการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 4197 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4197 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ทำการปิดทำการเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเลื่อน วัน เวลา ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 026495000 ต่อ 27074 หรือ 27084
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th หรือ supattraj@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤษภาคม 2563  ถึง   10 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว