Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 44 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร
2. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีงานประจำ และมีความชำนาญในสาขาที่ทำ
4.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา
5.มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
6.ต้องเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรมคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งใบสมัครมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 เมษายน 2563  ถึง   22 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว