Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี แจ้งว่าสาธารณรัฐตุรกี แห่งไซปรัสเหนือ
เป็นดินแดนที่นานาประเทศในโลกไม่ได้ให้การรับรอง
ว่าเป็นประเทศยกเว้นประเทศตุรกี ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งในประเทศดังกล่าว
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยผิดกฎหมาย **รายชื่อตามเอกสารแนบ**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 เมษายน 2563  ถึง   30 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว