Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID 19 ในปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ต้องปิดดำเนินการตามประกาศของจังหวัดนครนายก และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิดประตูและการตั้งด่านภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประตูกลาง (แยกไฟแดง) (เวลาเปิด 05.00 น.และเวลาปิด 22.00 น.) สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะไปศูนย์การแพทย์ฯ ให้ใช้ถนนฝั่งขาเข้าให้ชิดเลนซ้ายเพื่อวิ่งไปศูนย์การแทพย์ฯ ส่วนถนนฝั่งขาเข้าเลนขวาสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิต (ที่มีความประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อมาปฏิบัติงานเท่านั้น) ทั้งนี้ต้องมีสติ๊กเกอร์อนุญาตของมหาวิทยาลัย หรือต้องแสดงบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรนิสิต ต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. ก่อนทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ ถ้าหากไม่มีหรือไม่แสดงบัตร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่

2. ประตูสะพาน 3 (รร.สาธิต) เวลเปิด 05.00 น. และเวลาปิด 22.00 น. ทั้งนี้จะทำการตั้งด่านตรงแยกสระว่ายน้ำ และแยกถนนข้างถนนลูกรัง และมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดเฝ้าอยู่ และจะปิดด่านจนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออกโดยเด็ดขาด แต่ให้ขับรถวิ่งผ่านเข้า-ออกระหว่างประตูสะพาน 3 และประตูข้างบริเวณสถานีประปาได้ ยกเว้น อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่งานก่อสร้าง สามารถเข้าพื้นที่ได้ (แต่ต้องแสดงบัตรพนักงานกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง)

3. ประตูหลังมหาวิทยาลัย เปิดตลอด 24 ชม. และจะเปิด-ปิดประตูเพื่อใช้ช่องทางเดินรถประตูเดียวในเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ทั้งนี้จะทำการตั้งด่านตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ ด่านแยกเตาเผา ด่านแยกลานชงโค และด่านแยกคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดเฝ้าอยู่ และจะมีการตั้งด่านจนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้นอาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต สามารถเข้าพื้นที่ได้แต่ต้องแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรนิสิต กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำด่านทุกครั้ง ส่วนบุคคลภายนอกสามารถใช้เส้นทางได้โดยวิ่งผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านคณะแพทยศาสตร์ ผ่านศูนย์การแพทย์ฯ ออกประตูศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งนี้ผู้มาติดต่อพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับจ้างงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องมีการแลกบัตรผู้มาติดต่อกับ รปภ.ก่อนถึงจะได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

4. ประตูศูนย์การแพทย์ฯ เปิดตลอด 24 ชม. โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้เส้นทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาตรการป้องกันโรค COVID-19 และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย จนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตรและกลับออกที่ด่านเดิม) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความปรารถนาดีจากส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-649 5000 ต่อ 21033
โทรสาร 02-649 5000 ต่อ 21013

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว วารุณีสิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว waruneesi@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 มีนาคม 2563  ถึง   30 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว