Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสรรหา
ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4197
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นายธีรานันท์ นาคใหญ่
เลขประจำตัวสอบ 002 นายดิษพล โกตถา
เลขประจำตัวสอบ 003 นายเกียรติชัย วาดอักษร
เลขประจำตัวสอบ 004 นายเอกชัย กัญจนาทิพย์
เลขประจำตัวสอบ 005 นางสาวกุลนันทน์ วีรณรงค์กร
เลขประจำตัวสอบ 006 นายนวดล เพ็ชรวัฒนา
เลขประจำตัวสอบ 007 นายสุพาชัย เจษฎาเจิม
เลขประจำตัวสอบ 008 นายพฤทธิ์ ประเสริฐเจริญสุข
เลขประจำตัวสอบ 009 นายสมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น
มารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการสอบสัมภาษณ์และทำการสอน 15 นาที
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 026495000 ต่อ 27074 27084
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มีนาคม 2563  ถึง   14 พฤษภาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว