Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0829 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0829 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงขอเลื่อนการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เนื่องจาก เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบอีกครั้งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาปิดทำการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกุสุมา สุขใหม่ e-mail kusumas@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มีนาคม 2563  ถึง   12 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว