Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

แก้ไขวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ข้อ 1 โดยให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตจังหวัดนครนายก สระแก้ว ตาก และเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแก้ไขวันเวลาและสถานที่สอบ ดังนี้

จากเดิม ให้ผู้เข้ารับการสอบ มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
สถานที่สอบ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
แก้ไขเป็น
ขอเลื่อนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปยังไม่มีกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563


หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผู้ส่งข่าว นิรุตต์
E-mail ผู้ส่งข่าว nirut.swu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มีนาคม 2563  ถึง   27 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว