Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7-4758 และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7-6485 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-4758 จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6485 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ นั้น
- เดิม
ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตามประกาศข้างต้น มาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมILC 2 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม(Learning Tower)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- แก้ไขเป็น
สำนักฯ ขอเลื่อนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

** สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้ง ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาปิดที่ทำการ **
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว นางสาวพรพัชร์ รอดเงิน
E-mail ผู้ส่งข่าว pornpatch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มีนาคม 2563  ถึง   3 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว