Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
3. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานทางด้านการบริการ จัดเลี้ยงรับรองงานประชุมระดับส่วนงาน ระดับหลักสูตร ดูแล
การยืม - คืน อุปกรณ์จัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบ และถูกต้องตามจำนวน จัดล้างอุปกรณ์พร้อมตรวจเซ็คก่อน
นำเก็บเข้าที่ ถ่ายเอกสาร เดินเอกสารของกลุ่มงานในสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเลี้ยงรับรองงานประชุมของส่วนงาน
1.2 เตรียมภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการจัดเลี้ยงการประชุม
1.3 จัดเสิร์ฟอาหารแก่ผู้เข้าประชุมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม
1.4 จัดเก็บภาชนะทุกชนิดที่ใช้แล้ว ล้างทำความสะอาด จัดเก็บเข้าที่ จัดเรียงให้เป็นระเบียบ
ตามหมวดหมู่ และตรวจนับจำนวนให้ครบ
1.5 ดูแลทำความสะอาดพื้นที่การให้บริการ หลังการให้บริการเสร็จสิ้น
1.6 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจส่วนงาน
1.7 ดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โรเนียว เครื่องดิจิตอลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
2.2 ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ชั่วคราว) ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11750 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มีนาคม 2563  ถึง   3 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว