Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604
สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทั้งเชิงสถิติ และรูปภาพ
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel, Power Point version 2010 ขึ้นไป
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในรูปแบบต่างๆ
2. ประสานงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ (จัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุม)
4. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
5. จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย
6. ออกแบบรายงานที่ต้องการใช้จากระบบฐานข้อมูล
7. สนับสนุนการตรวจสอบและประเมินตนเองทุกระดับ
8. ประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกระดับ
9. ประสานงานการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
10. ติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกที่ดูแลตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในระดับชาติและนานาชาติ
11. อำนวยความสะดวกคณะ/หน่วยงาน/หลักสูตรที่ต้องการขอรับการประเมินในระดับชาติและนานาชาติ
12. จัดการประเมินเพื่อให้กับคณะ/หน่วยงาน/หลักสูตรที่ต้องการขอรับการประเมินในระดับชาติและนานาชาติ
13. ประสานการจัดหาข้อมูลเพื่อนำส่งข้อมูลเข้า Ranking ต่างๆ
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2563  ถึง   31 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว