Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

SEED Business Development Service+

โครงการ SEED BDS+ ToT ขยายการรับสมัครจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563

SEED เป็นโครงการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งโดยองค์กรสมาชิกสหประชาชาติ UNDP, UN Environment and IUCN ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยกำหนดจัดในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

คุณจะได้อะไร:
*เข้าร่วมการอบรมฟรีตลอดระยะเวลา 3 วัน
*ประยุกต์ใช้และเรียนรู้ผ่านชุดเครื่องมือของ SEED
(SEED toolkit) ในการสนับสนุนวิสาหกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ การทดสอบตลาดและการบริหารการเงิน
*Methodology insights เรียนรู้วิธีการเชิงลึกในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเน้นการถาม ชวนคิด และถกประเด็น
(coaching and mentoring)
*Peer learning & networking เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการ พัฒนาธุรกิจที่มีประสบการณ์
*เจาะลึกลงไปในรูปแบบธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-inclusive enterprise)
*โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ SEED ประเทศไทยในอนาคต
*รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจะปรากฎอยู่บน SEED BDS+ Advisors

30 มี.ค. 63

ทั้งวัน

อบรม: SEED Business Development Service+
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มีนาคม 2563  ถึง   30 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว