Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย (The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand) ตระหนัก ถึงความสำคัญของการสูญเสียการได้ยินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยปีนี้ราชวิทยาลัย โสตฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ทั้งในสังกัดภาครัฐ เอกชน และองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมรณรงค์การป้องการสูญเสียการได้ยินและร่วมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "การได้ยินคือชีวิต" (Hearing for life) ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม 400 ล้าน อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. โดยมีการรณรงค์การดูแลรักษาการได้ยิน การป้องกัน บริการตรวจสุขภาพ เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจทางหู คอ จมูก ตรวจการได้ยิน การให้ความรู้โดยแพทย์หู จมูกจากสถาบันต่างๆ แก่ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 มี.ค. 63

08:00-
15:00

พิเศษ: งาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"
ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   1 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว