Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญชวน นิสิต ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป ชม Guitar Masterclass โดย อาจารย์ ดร.รัฐนัย บำเพ็ญอยู่ ในวันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 14:00น. ณ ห้อง 16-1101 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท23) #ชมฟรี ❤

19 ก.พ. 63

14:00-
16:00

ดนตรี: ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ห้อง 16-1101 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0866076799

หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   19 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว