Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program, University of Victoria ประเทศแคนาดา

University of Victoria ประเทศแคนาดา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. International Summer Institute for Business Management (ISIBM) สำหรับนิสิตปริญญาตรีและโท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://execprograms.uvic.ca/short-term-business-programs/isibm/

2. Summer Graduate Business Studies (SGBS) สำหรับนิสิตปริญญาโทขึ้นไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://execprograms.uvic.ca/short-term-business-programs/sgbs/

ทั้งนี้ University of Victoria ได้จัดสรรทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500 เหรียญแคนาดา เพื่อมอบให้นิสิตที่สมัครโครงการ ISIBM และ SGBS ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว