Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6485 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6485
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา ทางมนุษยศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล มีความละเอียดรอบคอบ รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานด้านงานนโยบายและแผน ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน วางแผน
การทำงานตามแผนงาน และติดตามโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2. รายงานผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) ของมหาวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ การจัดการทั่วไป เช่น งานบริหารและธุรการ งานการประชุม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานวิจัย และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. ให้บริการ แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12006, 15452

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   19 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว