Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งที่ 1 ทันตแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7 - 4442
สังกัดภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 - 4 ทันตแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7 – 5015, (10-1) 7 – 4904, (10-1) 7 – 4906 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 23,160 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
2. เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน/ โครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน/ โครงการฯ
3. ผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียน grade point average ไม่ต่ำกว่า 2.75


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาของผู้สมัคร คนละ 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปี 1 จนถึงปัจจุบัน
6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัครจะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
1.ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 11 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 11220, 15140
2. ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dent.swu.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานไปที่ งานบริหารและธุรการ (หน่วยบุคคล) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน (ทันตแพทย์ใช้ทุน)” นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่งถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   27 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว