Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

มศว เป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนักสาธารณะของนิสิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าสู่กระบวนการจิตอาสา การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   21 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว