Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครผู้สื่อข่าว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
รายงานข่าว ความเคลื่อนไหว และรายการ ในความรับผิดชอบของโต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง เผยแพร่ช่องทางออนแอร์
รายงานข่าว ความเคลื่อนไหว และรายการ ในความรับผิดชอบของโต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง เผยแพร่ช่องทางออนไลน์
มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตชิ้นงานทุกขั้นตอน
มีส่วนร่วมในการออกแบบ คิดสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรายการในความรับผิดชอบของฝ่ายข่าวศิลปวัฒนธรรมและและบันเทิง
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Content ข่าว รายการข่าว หรือรายการสารคดี ตั้งแต่ 0 - 3 ปี
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความเข้าใจในงานสื่อสารมวลชน และสนใจประเด็น ศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง
มีความสามารถในการจับประเด็นข่าว และถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ
มีความเข้าใจสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
มีความสามารถในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
มีความสามารถในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ และทำกราฟิกเบื้องต้น
มีความคล่องตัวสูง และสามารถถ่ายภาพได้ตามลำพังในสถานการณ์จำเป็น
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวโหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 1 อัตรา (pdf)
ดาวโหลดไฟล์ ใบสมัครงาน (pdf)
ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว