Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุน UMAP Program A

โครงการ UMAP Program A

ด้วย University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

ประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปี 2020
ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B 2020-1
(semester-long programs for Fall/Autumn 2020) *จำนวน 2 ทุน*
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

**โดยทุนจะยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง**

นิสิตผู้สนใจสมัครทางออนไลน์ได้ที่
http://umap.org/incw/ (เข้าไปที่เมนู Programs)

หลังจากนิสิตสมัครเรียบร้อยแล้ว จะต้องพริ้นท์เอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นที่คณะต้นสังกัดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
(ในส่วนของ มศว เข้าร่วมเฉพาะโครงการ UMAP Program A)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02 260 1012
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   19 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว