Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563 ณ บริเวณลานอโศกมนตรี(SWUNIPLEX)ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00–15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 3 และในวันที่มีตลาดนัด (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) ใต้อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-260-3558 02-649-5000 ต่อ 15633 , 15725
- ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท
- วันและสถานที่รับสมัคร
วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว