Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

กำหนดการถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562

นิสิตที่มีความประสงค์จะถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยยื่นคำร้องขอถอนวิชาที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2563 ขั้นตอนการถอนวิชาดูได้ดังเอกสารแนบ หากนิสิตไม่ได้เรียนและไม่ยื่นเรื่องขอถอน รายวิชานั้นจะได้ผลการเรียนเป็น E

ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1

โทร 02 649 5000 ต่อ15614, 15662 หรือ 02 258 4196
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มกราคม 2563  ถึง   20 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว