Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทหรือเอก สำหรับอาจารย์ / บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563/2564

ทุน China Scholarship Council (CSC) ของรัฐบาลจีนภายใต้ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 จำนวน 7 ทุน

สำหรับอาจารย์ / บุคลากร เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเงื่อนไข

กำหนดส่งใบสมัครฉบับจริงภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 02-260-1012
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มกราคม 2563  ถึง   17 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว