Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา China Scholarship Council ประจำปี 2563/2564

Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครบุคลากร/นิสิตชิงทุนการศึกษา China Scholarship Council(CSC) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษา ณ Tianjin University, China โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนระดับปริญญาโท 1 ทุน โดยสามารถเลือกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน ในสาขาทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ

2. ทุนระดับปริญญาเอก 2 ทุน โดยสามารถเลือกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและจีน ในสาขาทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่สนใจโปรดส่งชื่อและใบสมัครไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สป.อว. โดยจะยึดเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์ฯลงรับเอกสารเป็นสำคัญ และไม่รับเอกสารทางโทรสารหรืออีเมล์

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าวกิจกรรม และเว็บไซต์ shorturl.at/bcmEH
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มกราคม 2563  ถึง   19 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว