Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุน SEED ประจำปี 2020-2021

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย แจ้งการรับสมัครทุน The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2020/2021 ซึ่งประกอบด้วยทุน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.ทุนศึกษาระยะสั้นและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในขณะนี้ University of Dalhousie (UD) ได้แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และแจ้งว่าขอให้ผู้สนใจสมัครประสานงานโดยตรงกับคณะหรือสาขาวิชาที่นิสิตจะไปศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษา ณ UD ด้วยตัวเองเพื่อทำวิจัย ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตรงไปยังคณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ณ UD และเมื่อ คณะ/สาขาวิชา/และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับใบสมัครของนิสิตแล้วจะรวบรวมส่งไปยัง International Office, UD ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป ดังนั้นผู้สมัครจะต้องประสานงานกับ คณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสอบถามวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัคร ผู้สนใจสมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/SEED20-21_EN
2.ทุน The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) for mid-career professionals สำหรับบุคลากร มศว เพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศแคนาดาซึ่งผู้สมัครจะต้องได้รับหนังสือตอบรับการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้ประกอบการสมัครทุนดังกล่าว ปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/SEED20-21_EN

สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทุน SEED ได้ที่คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรโทร. 02-260-1012

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มกราคม 2563  ถึง   27 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว