Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครบุคลากร/นิสิตชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาต่าง ๆ ยกเว้น
สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปีโดยไม่มีข้อผูกมัด และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 22 เมษายน 2563 เวลา 23:00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่http://application.fulbrightthai.org

ผู้ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ http://www.fulbrightthai.org และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ โทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มกราคม 2563  ถึง   22 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว