Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4660 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4660
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. มีความสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ข้อจำกัดและความกดดันได้
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
6. มีประสบการณ์ด้านการเงินและด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อวางแผน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
(2) ส่งเสริมและบริการทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การฝึกทักษะ พัฒนาการการจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น
(3) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะศึกษาศาสตร์
(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่สนใจ เช่น บทความ เอกสารทางวิชาการ วารสาร เป็นต้น
4.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของส่วนงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มกราคม 2563  ถึง   24 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว