Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1986

ตามที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1986 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง
2. นางสาวสุภาภรณ์ บุญประสิทธิ์
3. นางสาวภารดี พุฒศรี
4. นางสาวจุฑารัตน์ น้อมเจริญ
5. นางสาวมนธิดา กลิ่นปรากฏ
6. นายพรชัย เขียวชอุ่ม
7. นางสาวเพ็ญภักดิ์ ใจดี
8. นางสาวสมฤทัย สมัยกุล
9. นางสาวจิติภัสร์ อัสราพิพัฒน์
ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่ผ่านการสอบข้อเขียน ปฏิบัติดังต่อไปนี้
สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุม 9 B ชั้น 6 ตึก 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g,swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2563  ถึง   27 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว