Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมงาน SWU JOB FAIR 2020

ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

: มีการจัดกิจกรรม Road Show แนะนำการกรอกเรซูเม่และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ ในวันที่ 28 - 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://www.jobbkk.com/jobfair/event/swu2020
สถานที่กิจกรรม Road Show
1. โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
2. โถงอาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์เทา-แดง
3. บริเวณด้านหน้าอาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
4. โถงชั้น1 ด้านนอกอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
5. บริเวณด้านหน้าอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

4 ก.พ. 63

09:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12080
5 ก.พ. 63

09:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12080
6 ก.พ. 63

09:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12080

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2563  ถึง   6 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว