Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
ผู้ส่งข่าว วรรณวิสา เกลี้ยงเกลา
E-mail ผู้ส่งข่าว wanwisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มกราคม 2563  ถึง   23 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว