Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
3. มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติงาน
4. ชอบทำงานที่พบปะติดต่อ สื่อสาร
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง เช่น WORD, EXCEL, POWERPOINT
6. หากมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเขียนข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ติดต่อประสานงานจัดการฝึกอบรม
2. ติดต่อประสานงานจัดการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โครงการ
3. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ และเขียนโครงการได้
4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
5. ดูแลข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของวิทยาลัยฯ และศูนย์ฯ
6. ประสานงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 - 649 - 5000 ต่อ 12891
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2563  ถึง   21 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว