Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
001 นายพิชิต ดีจรูญ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบ ดังนี้
การสอบคัดเลือก
1. การสอบปรนัย
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
2. การสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ทางเว็บไซต์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว นายปกป้อง คุ้มไทย
E-mail ผู้ส่งข่าว pokpong@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มกราคม 2563  ถึง   24 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว