Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2532

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2532
สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2532

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
001 นายชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การสอบสอน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ขอให้ผู้สมัครเตรียมการสอบสอนในรูปแบบของ Power Point ประมาณไม่เกิน 10 นาที ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน และเวลา ดังกล่าว
2. การสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้ส่งข่าว นายปกป้อง คุ้มไทย
E-mail ผู้ส่งข่าว pokpong@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มกราคม 2563  ถึง   24 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว