Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 6715 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 6715
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. หากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ด้านบริการ
1.1 บำรุงรักษาและอัพเดต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการของห้อง Lab และอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการห้อง Lab, อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
1.3 บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 บริการด้านการยืม - คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/ คณบดี/ มหาวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ ทุกวันทำการ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 โทร. 0 2259 2343
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มกราคม 2563  ถึง   23 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว